Statystyki

  • Odwiedziło nas: 244576
  • Do końca roku: 237 dni
  • Do wakacji: 48 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start

WITAMY NA STRONIE 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY W GÓRZE PUŁAWSKIEJ

 

REKRUTACJA

 

Podajemy terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022r.:

 

22.02. – 26.02.21r. – Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (przez rodziców, których dzieci już uczęszczają do naszego przedszkola)

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca:

  

01.03. – 22.03.21r. – Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

W załącznikach poniżej znajdują się wszystkie potrzebne informacje dotyczące zasad oraz harmonogramu rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

  • ZARZĄDZENIE Nr 409/2021 WÓJTA GMINY PUŁAWY  z dnia 27 stycznia 2021 r.
  • HARMONOGRAM CZYNNOŚCI w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022  dla których organem prowadzącym jest Gmina Puławy
  • ZASADY REKRUTACJI 2021-2022

 

Zasady, harmonogram i szczegóły rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 znajdują się także w górnej zakładce „REKRUTACJA”. Uchwały Wóita Gminy Puławy nr 162,163 z zakładce "PLIKI DO POBRANIA"

 

 

DRODZY RODZICE!

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Górze Puławskiej

 

obowiązują od 12.10.2020 r.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).

 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).

 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166 ze zm.).

 

5. Statut Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Górze Puławskiej

 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1394).

 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389).

 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizacji ich działania (Dz. U. z 2017, poz. 1657 ze zm.).

 

9. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 26 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 –IV aktualizacja.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Górze Puławskiej oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

 

2. Celem procedury jest:

 

a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;

b) umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, jednak mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzice/ prawni opiekunowie, decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki  automatycznie oświadczają iż są świadomi ryzyka narażenia zdrowia i życia dziecka, a także możliwości zarażenia wirusem SARS-CoV2 rodziny.

 

 

I. OBOWIĄZKI

 

§ 1 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 

Dyrektor Przedszkola:

 

1. Ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 

2. Współpracuje z Organem Prowadzącym Przedszkole w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego zgodnie z potrzebami, warunkami i możliwościami na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19; jeżeli jest taka konieczność dokonuje zmian stanowiskowych w możliwym zakresie.

 

4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do placówki. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie przez rodziców/prawnych opiekunów OŚWIADCZENIA, stanowiącego załącznik

 

5. Wydziela, co najmniej jeden obszar do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.

 

6. Wydzielony obszar do izolacji wyposażony jest w zestaw ochronny, przyłbicę, 1 kombinezon ochronny, 3 maseczki, co najmniej 3 pary rękawiczek, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne.

 

7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 

8. Dopilnowuje, by przy każdym wejściu do przedszkola znajdował się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcja do dezynfekcji rąk, umieszczona w widocznym miejscu, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, umieszczone w widocznych miejscach.

 

9. Dopilnowuje, aby przy każdym wejściu do przedszkola, w widocznym miejscu, wisiała instrukcja prawidłowego sposobu zakładania i zdejmowania rękawiczek jednorazowych i maseczki oraz kosz na zużyte maseczki i rękawiczki.

 

10. Dba o częste mycie rąk zgodnie z instrukcją, szczególnie przy wejściu do placówki i w trakcie pracy

 

§ 2 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.

 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka i inne objawy) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 

3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni oraz pracownicy kuchni wchodzą i wychodzą przez wejście numer 2.

 

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu /wyjściu z palcówki/odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji. W trakcie pracy często myją ręce zgodnie z instrukcją.

 

5. Pracownicy nie przemieszczają się bez zbędnej potrzeby po placówce, nie przebywają w skupiskach w pomieszczeniach przedszkola. Zachowują bezpieczny dystans miedzy z innymi pracownikami oraz rodzicami.

 

Nauczyciele:

 

1. Pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie pracują 1 lub 2 osoby, świadczące działania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi.

 

2. Organizują działania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w wymiarze zawartym w obowiązującym arkuszu organizacji.

 

3. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.

 

4. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci, umieszczonej w widocznych miejscach w placówce. Wyjaśniają znaczenie piktogramów związanych z działaniami dotyczącymi ochrony zdrowia.

 

5. Zwracają uwagę, aby dzieci często myły ręce (przynajmniej co dwie godziny), szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw.

 

6. Unikają organizowania większych skupisk dzieci przy jednej aktywności lub przy jednej zabawce.

 

7. Sprawując opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę lub zabawy ruchowe przy otwartych oknach w salach lub na placu zabaw.

 

8. Mają możliwość wykorzystywania w trakcie zajęć pomocy dydaktycznych, gimnastycznych lub instrumentów muzycznych, z zaleceniem ich dezynfekcji po każdorazowym użyciu. W przypadku braku takiej możliwości odkładane na okres 2 dni kwarantanny.

 

9. Mogą korzystać do zajęć z sali wielofunkcyjnej, jednak po każdym zajęciu sala musi być zdezynfekowana.

 

10. Nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowe wg ustalonego harmonogramu w miarę możliwości utrzymując dystans społeczny w trakcie zajęć. Dbają o dezynfekcje powierzchni dotykowych w gabinecie po każdym zajęciu. Pomoce użyte w trakcie zajęć muszą być jednorazowe lub możliwe do dezynfekcji. W przypadku nie możliwości dezynfekcji odkładane są na 2 dniową kwarantannę.

 

Personel administracyjny:

 

1. Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania przedszkola.

 

2. Intendent przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa w zakresie zbiorowego żywienia w okresie działalności przedszkola w reżimie sanitarnym.

 

3. Intendent ma nadzór nad pracownikami kuchni i obsługi w zakresie stosowania się do wytycznych GIS w zakresie organizacji i funkcjonowania pionu żywienia.

 

4. Intendent dba i nadzoruje higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: biały fartuch, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym papierem. Dostawca pozostawia towar w punkcie odbioru.

 

Personel obsługowy – pomoc nauczyciela, woźne oddziałowe:

 

1. Wyznaczona osoba dokonuje codziennych pomiarów temperatury dzieciom i opiekunom. Nie prowadzi karty monitoringu pomiaru temperatury.

 

2. Usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany, książki, gry planszowe.

 

3. Wietrzy sale, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę lub częściej, jeżeli będzie taka potrzeba.

 

4. Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

 

5. Dezynfekuje powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła, zabawki, blaty stołów do spożywania posiłków, parapety, podłogi. Wykonywane czynności dokumentuje w „Karcie kontroli”  (załącznik)Dezynfekuje powierzchnie dotykowe w łazienkach: armaturę, sanitariaty, dozowniki, kosze na odpady, parapety, podłogi

 

7. Gruntownie dezynfekuje powierzchnie zmywalni wyparza naczynia i sztućce, używane przez dzieci i pracowników podczas spożywania posiłków

 

8. Dezynfekuje powierzchnie w ciągach komunikacyjnych oraz w szatniach: szafki, klamki, włączniki, podłogi

 

9. Osoba wyznaczona przez dyrektora przebywa z odizolowanym dzieckiem, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19 do czasu przybycia rodzica/ prawnego opiekuna, ewentualnie wezwanego lekarza.

 

10. Woźna oddziałowa sprząta i dezynfekuje wszystkie pomieszczenia, w których przebywały osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

 

11.  Po wyjściu wszystkich dzieci oraz pracowników przedszkola na koniec dnia dezynfekują powierzchnie w ciągach komunikacyjnych oraz we wszystkich szatniach (klamki, włączniki, podłogi)

 

Pracownicy kuchni:

 

1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.

 

2. Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.

 

3. Stosują środki higieny osobistej: fartuchy, czepki, rękawiczki, maseczki/ przyłbice.

 

4. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. Wykonywane czynności dokumentują w „Karcie kontroli” – załącznik

 

5. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni

 

Konserwator:

 

1. Dezynfekuje plac zabaw oraz klamki przy furtkach kosze i pojemniki wraz z pokrywami na odpady na terenie wewnętrznym obiektu przedszkolnego.

 

2. Może być wyznaczony do dokonywania codziennych czynności dotyczących stanu zdrowia dzieci i opiekunów w trakcie schodzenia i wychodzenia z przedszkola

 

3. Pilnuje, by do przedszkola i na jego teren nie wchodziły osoby nieupoważnione, a interesanci przestrzegali obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

 

§ 3 OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Rodzice/ prawni opiekunowie:

 

1. Zapoznają się z procedurami, opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu ipodpisują OŚWIADCZENIE, stanowiącą załącznik .

 

2. Przekazują dyrektorowi telefonicznie, ewentualnie za pomocą poczty mailowej w przypadku, gdy kontakt telefoniczny jest niemożliwy, informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne i mogą mieć wpływ na przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

3. Nie przyprowadzają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 

4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujacych chorobę zakaźną oraz z  objawami infekcji górnych dróg oddechowych. Jeżeli pracownik zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować dziecko w izolatorium i zachować dystans i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z placówki.

 

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieprzyprowadzania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.

 

6. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są do zmierzenia mu w domu temperatury. Jeżeli dziecko ma obniżoną lub podwyższoną temperaturę nie przyprowadzają go do przedszkola.

 

7. Dopilnowują, by dziecko nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

 

8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. o myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

 

9. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania, czy kasłania.

 

10.  Są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów do bezpośredniego kontaktu  i bezwzględnego odbierania połączeń telefonicznych z przedszkola.

 

11. Są zobowiązani do przestrzegania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, w godzinach pracy przedszkola/oddziału.

 

12. Mają obowiązek zaopatrzyć w maseczki dzieci które ukończyły 5 lat przechowywane w strunowych woreczkach w szatni na półce dziecka.

 

 

II. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 1

 

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte w godzinach pracy przedszkola. Kontakt z dyrektorem i nauczycielkami w razie potrzeby możliwy jest telefonicznie: 81 880 52 25 lub mailowo: gorapulawska@sapopulawy.eu

 

2. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci zgodnie z przydziałem.

 

a) w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela lub pracownika obsługi i braku możliwości zorganizowania pełnej opieki w danym oddziale praca tego oddziału może zostać ograniczona i dostosowana do możliwości placówki (skrócony czas pracy oddziału) lub całkiem oddział zostanie tymczasowo zamknięty. O podjętej decyzji przedszkole poinformuje rodziców/ prawnych opiekunów za pomocą wiadomości sms oraz e-mail;

b) nieobecność dziecka w przedszkolu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani zadeklarować najpóźniej w dniu, w którym ma ona nastąpić do godziny 8:00 poprzez  kontakt telefoniczny na numer  81 880 52 25

 

§ 2

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

1. Dziecko do przedszkola przyprowadza tylko jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. Zaleca się, by osoby, które przyprowadzają i odbierają dziecko nie zmieniały się. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia nie zaleca się, by dzieci było przyprowadzane i odbierane przez osoby powyżej 60 roku życia.

 

2. Dzieci przyjmowane są do przedszkola najpóźniej do godz. 8.30.

 

3. Rodzice/opiekunowie wchodzą  tylko do części wspólnej budynku przedszkola. (szatnia, korytarz) Obowiązuje całkowity zakaz wejścia do sal lekcyjnych.

 

4. Dzieci przyprowadzane do przeszkolą do godz. 8.30 wchodzą do budynku wejściem numer 1.

5. Pracownicy, dyżurujący przy wejściach do przedszkola dokonują codziennego pomiaru temperatury dziecku i opiekuna. Temperatura nie jest zapisywana a wyznaczony pracownik jest zobowiązany do codziennego wywiadu z osobą odprowadzającą dziecko:

 

a) czy dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji lub innych chorób?

b) czy rodzice lub osoby współzamieszkujące mieli kontakt z osobami chorymi na COVID-19 i przebywającymi na kwarantannie.

c) czy rodzice lub osoby współzamieszkujące nie mają objawów infekcji lub objawów grypopodobnych?

 

6. W przypadku odbywania przez dzieci okresu adaptacyjnego w przedszkolu z oddziałów I i II rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może wejść do sali i przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.

W szatni może jednocześnie przebywać 2 rodziców/opiekunów z dziećmi z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).

 

7. Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego, co najmniej 1,5 m.

 

8. Do części wspólnej korytarz, szatnia może wejść jednocześnie 3 rodziców/opiekunów z dzieckiem (lub rodzeństwem z placówki). Pozostałe osoby oczekują na wejście  przed budynkiem.

 

9. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans minimum 1,5 metrów między personelem oraz innymi dziećmi i rodzicami/opiekunami.

 

10. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w części wspólnej minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę opiekunowi, nie powinna prowadzić w tym czasie rozmów telefonicznych, rozmów z nauczycielami, spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola. Osoba ta zobowiązana jest opuścić teren przedszkola bez zbędnej zwłoki.

 

11. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych. W przypadku niestosowania się do zaleceń nie zostanie wpuszczona do placówki, a dziecko zostanie odebrane lub przyprowadzone przez wyznaczonego pracownika.

 

12. Rodzic przyprowadzając dziecko do placówki wyraża zgodę na pomiar temperatury. Brak zgody dyskwalifikuje dziecko do przyjęcia.

 

13. Każdorazowo przed przyjęciem dziecka, którego rodzice/opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę, wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola mierzy temperaturę dziecku termometrem bezdotykowym w obecności rodzica.

 

14. Dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, jeśli występuje, jeden z następujących warunków: - dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,3°C; - pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie; - rodzic odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytań z wywiadu, o którym mowa w pkt. 5.

 

15. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka w przypadku poinformowania przez nauczyciela o jakichkolwiek objawach chorobowych występujących u dziecka.

 

16. Rodzic zapewnia dziecku dodatkowy zestaw ubrań na zmianę w szczelnie zapakowanym i podpisanym worku, który dziecko pozostawia w szatni lub przekazuje pracownikowi.

 

19. Rodzic każdego dnia przyprowadza dziecko w zmienionym/czystym oraz wyprasowanym ubraniu.

 

20. Rodzic/opiekun prawny, chcąc uzyskać informacje, dotyczące funkcjonowania dziecka w przedszkolu, proszony jest o kontakt mailowy z nauczycielem lub telefoniczny.

 

 

 

§ 3

 

 

PRZEBYWANIE OSÓB POSTRONNYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA

 

1. Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz przebywania na terenie placówki osób postronnych.

 

2. W przypadku pilnych spraw o wejściu na teren przedszkola osób trzecich/interesantów decyduje dyrektor przedszkola.

 

3. Kontakt interesantów z dyrektorem, nauczycielkami lub intendentem możliwy jest poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy (dostępny na stronie internatowej przedszkola).

 

 

 

III. PROCEDURY BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI OPIEKI

W PRZEDSZKOLU

 

§ 1

 

PRZYGOTOWANIE I PRACA PRACOWNIKÓW

 

1. Każdy pracownik po wejściu na teren przedszkola dezynfekuje ręce i dokonuje pomiaru temperatury; gdy nie przekracza ona 37,5 C oraz pracownik nie zaobserwował u siebie objawów chorobowych może rozpocząć pracę na swoim stanowisku.

 

2. Każdy pracownik zaopatrzony jest w indywidualne środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, 2 maseczki wielokrotnego użytku i 1 przyłbicę.

 

3. Woźne oddziałowe dodatkowo zaopatrzone są w fartuchy z długim rękawem do użycia w razie konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka.

 

4. Pracownicy, przed przystąpieniem do przygotowywania posiłków myją i dezynfekują ręce wg instrukcji.

 

5. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

 

6. Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania bezpiecznej odległości między sobą.

 

7. Poruszanie się pracowników pomiędzy oddziałami oraz swoimi stanowiskami pracy jest nie zalecane.

 

8. Pracownicy w razie potrzeby, kontaktują się z dyrektorem i innymi pracownikami  telefonicznie lub osobiście z zachowaniem bezpiecznej odległości.

 

§ 2

 

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

 

 

1. Każdy oddział przedszkolny przebywa w wyznaczonych i stałych salach.

 

2. Do oddziału zgodnie z organizacją pracy placówki przydzieleni są nauczyciele pomoc nauczyciela oraz woźna oddziałowa.

 

3. W oddziale przedszkolnym może przebywać do 25 dzieci. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości powinna wynosić co najmniej 15 m2, w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększaniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

 

4. Z sal, w których przebywają dzieci są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować. Ilość zabawek pozostaje ograniczona.

 

5. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek i innych przedmiotów z domu.

 

6. Sale przedszkolne należy wietrzyć co godzinę lub częściej, w miarę potrzeb i możliwości.

 

7. W miarę możliwości organizacyjnych praca poszczególnych oddziałów planowana jest tak, aby dzieci z poszczególnych oddziałów nie miały koniaku z dziećmi z innych oddziałów.

 

8. Dzieci z poszczególnych oddziałów mogą przebywać w ogrodzie przedszkolnym zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

9. W sytuacji braku możliwości codziennej i skutecznej dezynfekcji, np. brak środków dezynfekujących, plac zabaw zostanie wyłączony z użytkowania.

 

10. Sprzęt, którego nie można poddać skutecznej dezynfekcji zostanie zabezpieczony taśmą i wyłączony z użytkowania.

 

11. Rezygnuje się z mycia zębów przez dzieci w przedszkolu.

 

12. Leżakowanie odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Rodzice zobligowani są do wymiany piżamy przynajmniej raz w tygodniu.

 

 

§ 3

 

ORGANIZACJA WYŻYWIENIA

 

 

1. Posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej przez personel kuchenny z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

2. Podczas przygotowywania posiłków pracownicy są wyposażeni w fartuch, czepek, rękawiczki jednorazowe, maseczki/ przyłbice.

 

3. Blaty, stoły, powierzchnie, opakowania produktów dezynfekuje się przed każdym użyciem w celu przygotowania posiłków.

 

4. Posiłki z kuchni dostarczane są oddzielnie do każdego oddziału na wózkach, które po każdym użyciu należy zdezynfekować.

 

5. Korzystanie z posiłków jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w ciepłej wodzie z detergentem i wyparzać w temperaturze minimum 60 C.

 

 

 

§ 4

 

DEZYNFEKCJA

 

 

1. Osoby dorosłe, wchodzące na teren przedszkola zobligowane są do dezynfekcji rąk wg instrukcji oraz zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.

 

2. Dzieci myją ręce przed wejściem na salę, po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem i po jedzeniu, po powrocie z placu zabaw.

 

3. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatury, włączników.

 

4. Dyrektor i intendent sprawdzają karty kontroli dotyczące czynności porządkowych i dezynfekcji

 

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostają zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności).

 

7. We wszystkich pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są umieszczone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 

8. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.

 

§ 5

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 

 

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę i inne objawy):

 

a) zostaje odizolowane od grupy i umieszczone w wydzielonym obszarze pod opieką wyznaczonej osoby;

b) wyznaczona osoba bezzwłocznie zakłada przyłbicę/ maseczkę, fartuch ochronny i rękawiczki i pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości;

c) nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora oraz rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji;

d) rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola i konsultacji lekarskiej przeciwnym razie dyrektor o sytuacji informuje odpowiednie służby o zaniedbaniu obowiązków rodzicielskich  ( np. GOPS )

e) dyrektor/ nauczyciel, w razie złego stanu zdrowia dziecka, dzwoni na numer 999 lub 112;

f) nauczyciel wypełnia kartę informacyjną o stanie zdrowia dziecka  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron (rodzic/opiekun prawny oraz przedszkole); rodzic podpisem potwierdza odbiór dokumentu;

g) obszar, w którym przebywało dziecko poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji wszelkich powierzchni zgodnie z funkcjonującymi procedurami;

h) ustala się listę osób, przebywających w tym samym czasie w tej samej części/ częściach przedszkola, w których przebywało dziecko, podejrzane o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2;

i) w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sanepid i dostosować swoje działania do jego wytycznych;

j) dyrektor powiadamia również wójta gminy Puławy Pana Krzysztofa Brzezińskiego oraz dyrektora SAPO Panią Marzenę Klimek

 

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę i inne objawy):

 

a) telefonicznie zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do lekarza;

b) ustala się listę osób, przebywających w tym samym czasie w tym samym obszarze przedszkola, w którym przebywała osoba, podejrzana o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2;

c) w przypadku pracownika pełniącego obowiązki w grupie przedszkolnej dyrektor zawiadamia rodziców o konieczności niezwłocznego odebrania dzieci z przedszkola; d) obszar, w którym przebywał pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji wszelkich powierzchni zgodnie z funkcjonującymi procedurami;

e) w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 dyrektor niezwłocznie powiadamia Sanepid i dostosowuje swoje działania do jego wytycznych;

f) dyrektor powiadamia również wójta gminy Puławy Pana Krzysztofa Brzezińskiego oraz dyrektora SAPO Panią Marzenę Klimek

 

§ 6

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONTAKTU Z OSOBĄ

PODEJRZANĄ O ZAKAŻENIE

 

 

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

 

a) każdego pracownika placówki/rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

 

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

 

a) pozostanie w domu przez okres czasu zalecony przez Sanepid  od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu określonego czasu (w pkt.a) samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

3. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

 

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

§ 7

 

POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA SARS-COV-2

NA TERENIE PRZEDSZKOLA

 

 

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu przedszkola/zmianie modelu kształcenia lub innych środków prewencyjnych.

 

2. Dyrektor placówki o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/dziecka informuje organ prowadzący Wójta Gminy Puławy i Kuratora Oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.

 

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności sporządza się notatkę lub protokół.

 

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

 

 

 

IV. ZDALNE NAUCZANIE W OKRESIE OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 

 

1. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie przedszkola i ograniczenia funkcjonowania lub zamknięcia placówki wprowadza się zdalne nauczanie w oddziale/oddziałach przedszkolnych.

 

2. Zdalne nauczanie prowadzone jest w oparciu o:

 

a) podstawę programową wychowania przedszkolnego,

b) zatwierdzone do realizacji programy wychowania przedszkolnego,

c) plany pracy dydaktyczno-wychowawczej w każdym oddziale,

d) programy pracy indywidualnej w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, e) materiały edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych,

f) programy telewizyjne i audycje radiowe,

g) ćwiczenia, karty pracy, piosenki, literaturę dla dzieci.

 

3. Nauczyciele i specjaliści będą udostępniać na stronie internetowej przedszkola i pocztą elektroniczną:

 

a) propozycje zabaw i zadań do wykonania w domu, w tym propozycje prac plastycznych, projektów technicznych itp.,

b) propozycje zabaw badawczych lub eksperymentów,

c) propozycje zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,

d) konkretną propozycję zabawy zadania opracowaną dla dzieci, adekwatną do realizowanego tematu,

e) opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci,

f) linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line.

 

4. Nauczanie zdalne ma uwzględniać możliwości psychofizyczne i techniczne zarówno nauczycieli, jak i rodziców oraz dzieci, z uwzględnieniem głównej formy aktywności dzieci w wieku przedszkolnym, którą jest zabawa.

 

5. Nauczyciele i dyrektor będą utrzymywać kontakt z rodzicami, z radą rodziców, korzystając z telefonu, poczty elektronicznej, dostępnych komunikatorów.

 

6. Materiały dla rodziców do wykorzystania w pracy z dziećmi będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola lub wysyłane pocztą elektroniczną.

 

7. Ważne informacje, pisma i listy do rodziców, ogłoszenia będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Aktualności”.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 1

 

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka lub personelu bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Puławach kontakt:

 

  • 81 8864891 od godziny 7:30 – 15:05
  • 694 149 323 od godziny 7:30 – 17:00 w dni robocze
  • 509 282 119 całodobowo

 

3.Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się przedszkole strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 2

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 12.10 2020 r.

 

2. Procedury obowiązują do odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Gminy Puławy (www.gminapulawy.pl)

oraz profilu na facebooku (www.facebook.com/owocnienadwisla)